Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Wykonywanie pracy

Posted on | March 29, 2010 | No Comments

Praca w sensie fizycznym oznacza pokonywanie oporu na jakiejś drodze, gdzie musza wystąpić dwa czynniki, a mianowicie siła, oznaczana zazwyczaj F, która jest potrzebna do pokonania oporu na drodze S. Samą pracę oznaczamy z angielskiego symbolem W. Jeżeli wektor siły jest zgodny z wektorem przesunięcia, wtedy praca to iloczyn siły pokonującej opór i przesunięcia, na którym praca jest wykonywana ( przy założeniu, że ciało porusza się ruchem prostoliniowym, a wektor siły jest stały). Jeżeli natomiast wektor siły jest wektorem odwrotnym do wektora przesunięcia, wtedy siłę rozkładamy na dwie składowe. Wtedy wartość siły, czyli pracę obliczamy ze wzoru, który mówi, ze praca jest równa iloczynowi siły, drogi i cosinusa kata zawartego miedzy kierunkiem drogi i kierunkiem działającej siły. Jednostką miary pracy w międzynarodowym układzie jednostek SI jest dżul (J), który określamy jako niuton razy metr. Z definicji praca to wielkość skalarna, która jest przekazywana do układu fizycznego podczas procesów mechanicznych, elektrycznych i innych. Z pojęciem pracy często spotykamy się w wielu działach fizyki. W mechanice mówimy o tym, ze praca jest procesem przekazywania energii. W termodynamice, mówimy o wykonaniu pracy w przypadku zmiany objętości układu.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Pracownicy czasowi

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

W samym pojęciu pracy wiele się zmieniło. W chwili obecnej od pracownika wymaga się częstych zmian miejsca pracy, zawodu, a co za tym idzie warunków pracy. Bardzo modne jest w tej chwili zatrudnianie pracownika czasowego, z którym podpisywana jest umowa na czas określony lub na czas wykonywania pracy. Najczęściej stosuje się tutaj formę zatrudnienia na umowę na czas określony. W 2008 roku w ten sposób zatrudnionych było 27% Polaków. Jeżeli chodzi o zatrudnienie na umowę na czas wykonania określonej pracy. W tym wypadku umowa kończy się wraz z momentem ukończenia powierzonej pracy. O pracy tymczasowej możemy mówić wtedy jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Pracownik tymczasowy to taki, który jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz pracodawcy-użytkownika, które mogą mieć charakter okresowy, sezonowy, doraźny lub taki kiedy pracownicy etatowi nie są w stanie wykonać na czas powierzonych zadań lub wtedy kiedy pracownik etatowy jest nieobecny w pracy i nie ma nikogo innego kto wykonałby na czas jego zadania. Do pracy wykonywanej w określonym przedziale czasowym zalicza się także prace sezonowe. Od pewnego czasu rośnie zainteresowanie pracą czasową. Największy wzrost pracowników sezonowych nastąpił na przełomie lat 2000-2001. W 2008 roku pracownicy czasowi stanowili 27% pracującej ludności w kraju. Najczęściej pracę czasową podejmują osoby w przedziale wiekowym 15- 24 lata oraz po 65 roku życia.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Nierejestrowane bezrobocie

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Gazeta „Metro” przeprowadziła w Polsce, jako pierwsza badanie nierejestrowanego bezrobocia. Wynika z niego, że co czwarty bezrobotny jest kobietą, która chciałaby wrócić na rynek pracy, ale nie bardzo wie jak ma to zrobić. Badanie zostało przeprowadzone w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przy współudziale finansowym EFS (Europejskiego Funduszu Strukturalnego). Niektóre z osób odpowiedziały, że nie pracują, ponieważ zajmują się domem lub opiekują dzieckiem. 100% takich osób to właśnie kobiety. Jednak trzy czwarte z nich zadeklarowała, że chętnie powróciłaby do pracy, jednak nie wiedzą jak i gdzie mają jej szukać. Problem jest trochę głębszy, współczesne szkoły powinny uczyć, tak jak jest to w niektórych państwach zachodnich, przygotowania zawodowego. Tymczasem spotkań z doradcą zawodowym jest bardzo mało. Uczniowie nie uczą się poznawania swoich mocnych i słabych stron. Nie znają swoich predyspozycji zawodowych. Za mało jest zajęć na których uczyliby się pisania CV i listu motywacyjnego. W późniejszym etapie będąc już w urzędzie pracy, urzędnik nic nie robi, aby pomóc bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia. Pracownicy urzędu jedynie rejestrują, odhaczają, dbają o opłacenie ZUS-u i praktycznie ich rola się kończy. Co prawda zaczyna się to powoli zmieniać, ale jeszcze dużo pozostało do zrobienia.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Outplacement

Posted on | June 16, 2009 | No Comments

Co oznacza słowo Outplacement? Otóż w tłumaczeniu to nic innego jak „zwolnienia monitorowane” lub „program łagodnych odejść”. W Polsce w dalszym ciągu jest mało znany. W naszym kraju zaczął być stosowany pod koniec lat osiemdziesiątych. Miał być odpowiedzią na trudności w funkcjonowaniu firm w okresie transformacji systemowej i budowy gospodarki rynkowej. Program ten ma na celu ułatwienie i złagodzenie procesu odchodzenia osób z organizacji oraz pomoc dla zwolnionych pracowników w jak najszybszym znalezieniu pracy. Rozróżniamy dwa rodzaje outplacementu. Może być outplacement pojedynczy lub grupowy. Przy pojedynczym firma rozstaje się z jednym pracownikiem, a przy grupowym z wieloma pracownikami. Przedsiębiorstwo redukujące zatrudnienie może przeprowadzić proces zwalniania samodzielnie wykorzystując w tym celu pracowników działu personalnego lub wewnętrznych specjalistów. Będzie to wtedy outplacement wewnętrzny. Drugim wyjściem będzie skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych lub zewnętrznych konsultantów. Wtedy jest to outplacement zewnętrzny. Zwolnienia monitorowane mają dużo zalet, konsultanci przekazują pracownikom wiedzę praktyczną, uczą technik autoprezentacji, pisania CV listów motywacyjnych. Szkolą w zakresie opanowywania stresu, gospodarowania środkami pieniężnymi, zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Udzielają porad jak założyć własną firmę. W programie jest także pomoc prawna, psychologiczna, organizowane są warsztaty, szkolenia, kursy doszkalające.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Prace nad pakietem antykryzysowym

Posted on | June 10, 2009 | No Comments

Związki zawodowe, które uczestniczyły w pracach Komisji Trójstronnej na temat pakietu antykryzysowego pragną aby rząd zmienił niektóre jego założenia. W głównej mierze proponowane zmiany mają dotyczyć wzrostu wynagrodzeń, zasad opodatkowania zapomóg pracowniczych czy zapisów o elastycznym czasie pracy. Związki zawodowe zarzucają rządowi, że ten wprowadził jedynie swoje pomysły a propozycje związków i pracodawców nie zostały uwzględnione. Zarzuty te odpiera wicepremier Waldemar Pawlak i zapewnia w trakcie prac parlamentarnych będzie możliwe zgłaszanie poprawek. Rząd chce aby pakiet antykryzysowy wszedł w życie przed wakacjami. W pakiecie znajdują się głównie ustawy, które zmieniają prawo pracy. Są to zapisy mówiące o zawieraniu umów na czas określony, dofinansowaniu dla firm, które znalazły się w złej sytuacji gospodarczej w wyniku kryzysu gospodarczego a także dopłat dla pracowników, którzy chcą podjąć szkolenia. Zarówno związki zawodowe jak i prywatni przedsiębiorcy podkreślają, że w pakiecie jest szereg rozwiązań, które akceptują i popierają. Niemniej należy poprawić parę niedociągnięć.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Spadek liczby bezrobotnych

Posted on | June 9, 2009 | No Comments

Alarmujące wieści dochodzą z urzędów pracy. Podobno bezrobocie spada, ale czy na pewno? Spada jedynie na papierze. Ostatnio w pośredniakach dochodzi do sytuacji, gdzie skreśla się z listy osoby bezrobotne, ponieważ odmówiły podjęcia pracy. W maju stopa bezrobocia zmniejszyła się do liczby 10,8%, w porównaniu z kwietniem procent wynosił 11,0. W urzędzie było więcej wyrejestrowanych osób, aniżeli się zarejestrowało jako bezrobotne. W niewielkim stopniu o spadku bezrobotnych zadecydował fakt wprowadzenia w urzędach działań aktywizacyjnych. Powodem wyrejestrowania co trzeciego bezrobotnego był fakt podjęcia przez niego zatrudnienia. Z rejestru wykreśla się także osoby, które otrzymały dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Również zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub publicznych jest powodem do skreślenia, chociaż tak naprawdę prace te wykonywane są przez pewien tylko dość krótki okres. Jednak największa liczba bezrobotnych została skreślona z listy z powodu odmowy podjęcia współpracy z urzędnikiem lub za odmowę podjęcia pracy. Urzędy pracy wykreślają ze swoich rejestrów także te osoby, które chorują więcej niż 90 dni.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Protesty rosyjskich pracowników

Posted on | June 5, 2009 | No Comments

Pod Petersburgiem otwarto nowa fabrykę Nissana, w której zatrudnienie znalazło siedemset pięćdziesiąt osób. W tym samym regionie doszło jednak do protestów pracowników, którzy protestowali przeciwko utracie pracy. Zamknęli autostradę w pobliżu miasteczka Pikalowo. Większość z nich pracowała w pobliskiej cementowni, która została zamknięta. W wyniku tego prace straciło dwa i pół tysiąca osób. W wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie w tym mieście doszło do poziomu pięćdziesięciu procent. Większość mieszkańców była lub jest zatrudniona w hucie aluminium oraz w fabrykach cementu, które borykają się z problemami finansowymi i malejącymi zamówieniami. Nie jest to pierwszy protest. Już w maju doszło do wtargnięcia zdesperowanych  pracowników do siedziby miejscowych władz. Uzyskali wtedy zapewnienie, że miasto nie zostanie odcięte od bieżącej cieplej wody. Warto zaznaczyć, że zakłady w których doszło do zwolnień dostarczają do pobliskiej miejscowości wodę oraz elektryczność. Cała gospodarka rosyjska odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Firmy odnotowują straty i przeprowadzają zwolnienia.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kwestionowanie przez ZUS świadectw pracy

Posted on | June 5, 2009 | No Comments

Ostatnio coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której ZUS odmawia przyjęcia świadectwa pracy. W wielu przypadkach ZUS wręcz kwestionuje świadectwa pracy wystawione przez pracodawcę. Wnioski wielu osób ubiegających się o emeryturę pomostową są załatwiane odmownie. Czasami organ kwestionuje świadectwo tylko dlatego, że pieczątka osoby wystawiającej jest nieczytelna. W takim wypadku pracownik musi poszukać w archiwum dokumentów, które potwierdzają jego uprawnienia do emerytury pomostowej. Z każdym dniem liczba takich osób rośnie, bo zwiększa się również ilość osób, które składają wnioski o emeryturę pomostową. Już w tej chwili w całej Polsce wnioski złożyło 369 osób, przy tym aż 111 otrzymało decyzję odmowną. W wielu przypadkach przyczyną było źle wystawione świadectwo pracy. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej osoba, która ubiega się o emeryturę pomostową musi dostarczyć wszystkie świadectwa pracy oraz zaświadczenia wydane przez płatników składek, które będą potwierdzały wykonywanie pracy uprawniające do otrzymania emerytury pomostowej. Z innych dowodów, jeśli takie istnieją można skorzystać dopiero w postępowaniu dowodowym.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Sąd pracy

Posted on | June 1, 2009 | 6 Comments

Jeżeli zostaliśmy niesłusznie wyrzuceni z pracy, albo nie dostaliśmy pensji, czy też jesteśmy ofiarą mobbingu i co najważniejsze chcemy walczyć o swoje racje, to możemy wystąpić do sądu pracy. Do sądu można udać się z pewnymi konkretnymi sprawami, jak na przykład jeżeli chodzi o niewypłacenie pensji, wynagrodzenia za nadgodziny, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub jeżeli jesteśmy w pracy ofiarą mobbingu. Generalnie czas na napisanie pozwu zależy od charakteru sprawy i wynosi od siedmiu do czternastu dni. Pozew składa się w sądzie właściwym dla adresu pracodawcy. Natomiast jeżeli osobą pozwaną jest osoba fizyczna to wtedy pozew składamy w sądzie odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W pozwie do sądu należy umieścić nazwę i adres sądu, swoje imię i nazwisko oraz dane osoby pozwanej, jeżeli mamy pełnomocnika to należy napisać kto nim jest, następnie dokładnie należy określić swoje żądanie i napisać wartość sporu, należy opisać okoliczności i dowody uzasadniające żądanie, oraz podać listę świadków. Na pozwie należy się podpisać. Istnieje możliwość złożenia pozwu ustnie. Wystarczy tylko odwiedzić sekretariat sądu, gdzie zostanie sporządzony odpowiedni protokół. Pozostaje tylko kwestia adwokata, czy go brać, czy też nie. Jeżeli potrafimy się sami obronić, to wydaje się to zbyteczne. W przeciwnym razie lepiej będzie powołać pełnomocnika. Jeżeli kwota roszczenia nie przekracza wartości 50 tysięcy złotych to pracownik nie płaci kosztów sądowych, wynika to z ustawy. Jeżeli wartość sporu przekracza tę kwotę to wtedy płacimy 5% kwoty jakiej żądamy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 4.6/10 (5 votes cast)

Psi interes

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

W Polsce nie brakuje pomysłowych przedsiębiorców. Co chwila ktoś podejmuje decyzję o otworzeniu własnej działalności. Ostatnim pomysłem jaki zasłyszałam jest otworzenie hotelu dla psów. Na zwrot pieniędzy jakie zainwestujemy na otworzenie tego przedsięwzięcia trzeba będzie poczekać od ośmiu miesięcy do roku. Za opiekę nad psem można otrzymać od 25 do 100 złotych za do